Ledighet

Från årskurs ett gäller skolplikt. Vi ber er dock ansöka om ledighet redan från förskoleklass, för att få in rutinen. Enligt skollagen 7 kap 18§ har skolan rätt att  bevilja ledighet upp till 10 dagar per läsår för personliga angelägenheter. Ledighet utöver 10 dagar får bara beviljas om det finns synerliga skäl och beslutas då av rektor. 
Ansökan för ledighet sker genom Admentum

Frånvaro/Sjukanmälan:

All frånvaro i samtliga årskurser måste inrapporteras senast 07:30. Detta görs via Admentum