Ledighet

Från årskurs ett gäller skolplikt. Vi ber er dock ansöka om ledighet redan från förskoleklass, för att få in rutinen. Enligt skollagen 7 kap 18§ har skolan rätt att  bevilja ledighet upp till 10 dagar per läsår för personliga angelägenheter. Ledighet utöver 10 dagar får bara beviljas om det finns synerliga skäl och beslutas då av rektor. 
Blankett för ansökan hittar du här. Ledighetsansökan

Frånvaro/Sjukanmälan:

All frånvaro i samtliga årskurser måste inrapporteras  innan 08:00, för att öka säkerheten för era barn.
Detta görs via sms  på telefonnummer 0703-16 52 56.
                                                                                                                                                               Ange elevens namn, klass, dagen datum och orsak till frånvaron.
                                                                                                                                                               Om frånvaro ej inrapporterats behöver vi lämna barngruppen för att                                                                                                                                                                         ringa hem för att  se vad som hänt, något vi förstås alla vill försöka
                                                                                                                                                               Tandläkarbesök och annan kortare frånvaro kommuniceras via  lappar                                                                                                                                                                     till respektive  klasslärare.